Saltar al contingut principal

Noticia

Devolució de 6,17pts per litre en el gas-oil professional

Divendres, 11 de Setembre de 2009

Des de mitjans del segon trimestres els transportistes titulars de camions de més de 7,5 tones, i que estiguin inscrits al cens de beneficiaris de gas-oil professional de l’agència tributària veuran incrementada la devolució per litre per aquest concepte de 1,35 per litre a 6,17 pts per litre consumit.

Cal recordar que per a beneficiar-se de dita subvenció cal utilitzar mitjans de pagament homologats per l’AEAT ( com targetes Cepsa Star, Solred, Petromiralles....) per tant no se’n beneficien aquells subministres pagats al comptat o amb targetes bancàries no habilitades amb tal fi.

Amb l’entrada amb vigor el 13 de Juny del RD Llei 8/2009 s’incrementa l’impost d’hidrocarburs per cada litre consumit i la devolució passa a ser de 0, 037 € per litre que reintegra de forma automàtica trimestralment l’agencia tributaria al compte bancari designat pel transportista.

Per a poder inscriure’s al Cens de Beneficiaris podeu sol·licitar-ho a les nostres oficines en base al conveni signat entre aquesta associació i l’agència tributaria. A partir del mateix dia d’inscripció, tots els consums de gas-oil duts a terme tindran dret a la devolució sense que el transportista tingui que fer cap tràmit addicional per a percebre dit import.

S’ha de recordar que el màxim de litres de gas-oil consumits per vehicle que donen dret a devolució anualment son 50.000 i que anualment existeix la obligatorietat de comunicar abans del 20 de gener de cada any els quilòmetres recorreguts pels vehicles en l’any anterior.

Anar a Noticies